pijl

Biogas

Groen gas HVC kringloopenergie

Biogas is een gasmengsel dat ontstaat als gevolg van biologische enzymatische processen. Doorgaans bestaat biogas uit 70% methaan en 30% koolstofdioxide. Daarnaast ook nog een restfractie waterstofgas (H2) en waterstofsulfide(H2S). Dit laatste geeft biogas vaak een vervelende naar rotte eieren ruikende geur en brengt tevens extra veiligheidsrisico's met zich mee. Het gas ontstaat als gevolg van vergisting (een anaeroob proces) van organischmateriaal zoals mestrioolslib, actief slib of gestort huisvuil. In het laatste geval spreken we van stortgas. Als restproduct blijft digestaat over (het natte eindproduct). Een voorbeeld van een biogas dat op natuurlijke wijze ontstaat is moerasgas.

Vanwege de biologische oorsprong is biogas een duurzame energiebron. Het gebruik van (gereinigd) biogas wordt daarnaast aangemoedigd vanwege de gunstige verbrandingseigenschappen van methaan. Ook kan door gebruik van het biogas het vrijkomen van methaan (een sterk broeikasgas) worden beperkt.

Typische samenstelling van biogas
ProductMolecuulformule%
MethaanCH460 (30-80)
KoolstofdioxideCO235
WaterstofsulfideH2S0–2
AmmoniakNH30–2
WaterdampH2O0–2

Tegenwoordig wordt in ontwikkelde landen steeds meer biogas gebruikt van zowel afvalwaterzuiveringen, afvalstortplaatsen en vergistingsinstallaties. In Nederland en België is dit algemeen gangbaar.

Door reiniging van biogas kan de kwaliteit van het biogas worden verbeterd (met name door verwijdering van water en waterstofsulfide).

Toepassingen

Biogas wordt vaak als brandstof toegepast in warmte-krachtcentrales. In Nederland wordt biogas ook vaak opgewaardeerd tot groen gas en bijgemengd in het aardgasnet. In dat geval is ook verwijdering van het grootste deel van het aanwezige koolstofdioxide noodzakelijk om een voldoende hoge verbrandingswaarde te halen, of moet het gas worden opgewerkt via een power-to-gas-proces. Vooral in Zweden wordt het na opwerking ook als autobrandstof (vergelijkbaar met CNG) gebruikt. Ook staat het maken van lng van biogas in de belangstelling. De lng is dan bedoeld als transportbrandstof voor zware voertuigen.

Toepassingen in Nederland

Biogascentrale EcoZathe in Leeuwarden
Biogascentrale EcoZathe in Leeuwarden

In Nederland nam de vergisting van mest toe als gevolg van de zogenoemde MEP-subsidie. Door afschaffing van deze subsidie door Balkenende III kwamen de meeste initiatieven echter in de ijskast te liggen. In 2008 is de MEP opgevolgd door de Stimuleringsregeling duurzame energieproductie (SDE). De SDE kent een opsplitsing op basis van verschillende typen installatie. Biogasproductie uit gft en rioolslib kwam dankzij de SDE in 2008 weer op gang, maar door een te lage vergoeding bleef de productie uit mest stilliggen. In juni 2006 waren er in Nederland zo'n 30 agrarische biogasinstallaties. Het door mestvergisting geproduceerde biogas wordt vaak gebruikt in een warmte-krachtcentrale. Eén biogasinstallatie van een boerenbedrijf kan tussen de 300 en 500 gezinnen van elektriciteit voorzien. In veehouderijen wordt bij mestvergisting soms ook plantaardig materiaal toegevoegd om het vergistingsproces te verbeteren (covergisting).

Sinds de opkomst van certificering van groen gas wordt biogas in Nederland in toenemende mate opgewerkt en ingevoed in het aardgasnet.  Lees meer

Mobiliteit op biogas